"Věřím více bylinkám a jehličkám než chemii!"

 

Vážení klienti,

 

vystudoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Svoji lékařskou funkci jsem začal vykonávat ve státní nemocnici. Během svojí lékařské praxe jsem složil první a druhou atestaci z dětského lékařství. O alternativní medicíně jsem začal uvažovat v době, když jsem se čím dál častěji setkával s nemocemi, jimž klasická medicína nemohla pomoci. Měl jsem na výběr vždy jen pár léků. Když nezabraly, musel jsem jen krčit rameny a říct pacientovi: „Bohužel, nic jiného nemám.“ Když jsem se pak obrátil k homeopatii, měl jsem najednou mnoho možností ve výběru vhodných homeopatických léků. Zde jsem už bezmocně rameny krčit nemusel.

 

Bohužel tehdejším totalitním režimem bylo použití alternativní medicíny k léčbě pacientů potlačováno. Zlom v roce 1989 mi však umožnil využití tohoto způsobu léčby. Své dosavadní zkušenosti jsem obohatil kurzem akupunktury, homeopatie a laserterapie. Přestože tyto léčebné postupy přinášely velmi dobré výsledky, nebylo je možné bez problémů používat ve státním zdravotnictví. Státní zdravotnictví nebylo opět nakloněno tomuto způsobu léčby. Rozhodl jsem se proto opustit místo dětského primáře ve státní nemocnici a otevřít soukromou odbornou ambulanci. Zde jsem si mohl volit léčebné postupy podle svého vědomí a svědomí.

 

Počátky mého působení nebyly lehké, jelikož tento druh léčby nebyl zdaleka tak rozšířen a mnoho lidí k němu nemělo důvěru. Díky své houževnatosti a pracovitosti jsem získával stále větší počet pacientů spokojených s touto terapií, a to jak z České republiky, tak ze zahraniční.

 

Alternativní medicína je širokou oblastí zahrnující všechny zdravotní systémy, jejich praxi, průvodní teorie a víru, která je jiná než ty, které jsou politicky prezentovány dominujícím systémem zdravotní péče. Alternativní medicína je založena především na důvěře v léčivou sílu přírody.

Důvěra v léčivou sílu přírody | Herbavis.cz

 

Mnozí lidé jsou, co se týče alternativní medicíny stále skeptičtí a nevěří jejím účinkům.  Často ovšem nevědí, že věda v mnoha případech dokázala, že alternativní přístup je méně nebezpečný a dokonce efektivnější než konvenční léčba. Mnoho léčebných typů alternativní medicíny pochází ze starobylých léčivých poznání a porozumění. Počátky alternativní medicíny lze vysledovat tisíce let dozadu, protože má skutečnou platnost, i přes velké množství výsměchu.

 

Konvenční medicína používá chemické substance, které nepocházejí z přírody a jejichž vedlejší účinky jsou často nepředstavitelné. Na rozdíl od moderní medicíny mají metody alternativní medicíny výhody v tom, že nemají žádné negativní vlivy na jednotlivé orgány a působí celostně blahodárně na celý organismus. Často se setkávám s názory o nesprávném předepisování léků bez ohledu na jejich širokospektré působení i u jiných diagnóz tím, že došlo k rozdělení člověka na jednotlivé orgány. Je to částečně i vlivem nedostatku času lékařů zabývat se dalšími zdravotními problémy pacienta. Výsledkem je, že Vám jsou doporučeny léky na jednotlivé orgány – a ve většině případů dojde k duplicitě a tím k zvýšenému znečištění organismu.

 

Hodně klasických lékařů namítá, že např. homeopatické léky nemůžou fungovat, protože neobsahují žádnou účinnou látku. Neobsahují. Ale klasičtí lékaři zapomínají na jednu věc. Neléčí jen účinná látka, ale léčí i náš organismus, který se skládá z organické hmoty. Ale tu organickou hmotu musí také něco jakoby řídit. A řídí ji energie. A máme léky, které jsou založené právě na principu energetickém. To znamená, že upravují pochody v energetickém organismu. A toto vědci již dokázali.

 

Příčinou, že energie přestanou proudit správně, správným směrem, jsou energetické blokády. Vznikat mohou různě. Své zapříčiní psychika, stresy, které hodně zablokovávají energetické dráhy. Je známo, že vlivem stresu se objevují nemoci, které před tím nebyly, například i rakoviny. Jenže stresy jsou čím dál tím častější. Doba se ohromně urychlila, máme nejmodernější mobilní telefony a počítače, to všechno nepůsobí na člověka dobře. My jsme vystavení působení elektronického smogu, kterého je čím dál tím více. Čím dál tím více znečišťuje i náš organismus. Ke znečištění organismu dochází také tím, že dýcháme znečištěný vzduch, pijeme znečištěnou vodu, jíme znečištěné potraviny. Je nutné stále pročišťovat organismus. A vybírat si jen takové potraviny, ve kterých je nejméně patologických éček.

 

Fytoterapie - přírodní medicína | Herbavis

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
   27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro
   1. a - účely splnění kupní smlouvy,
   2. b - účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),
   3. c - pro účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího;
    • zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to:
     - jméno, příjmení,
     - adresa bydliště,
     - adresa pro doručení zboží,
     - adresa elektronické pošty,
     - telefonní číslo,
    • - číslo bankovního účtu
  3. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
  4. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje osoby zřizující uživatelský účet v rozsahu:
   • jméno, příjmení,
   • adresa elektronické pošty,
   • telefonní číslo,
   • heslo (zvolené zájemcem o uživatelský účet při registraci),
  5. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu prodávajícímu.
  6. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  7. Pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí, bude prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce obchodních podmínek je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  9. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní, daňoví poradci nebo společnost Heureka s.r.o. IČ: 023 87 727 [ Spokojenost klientů s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.]. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání zboží kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.
  11. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:
   1. správcem osobních údajů je MUDr. Marcel Paszanda, IČ: 49592726
    , tel.: +420 730 802 504, e-mail: mpaszanda@centrum.cz
   2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
   3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku obchodních podmínek;
   4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek;
   5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní obchodu;
   6. prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;
   7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku obchodních podmínek;
   8. kupující má zejména právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
   9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
   10. kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
   11. poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl kupní smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
   12. poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku obchodních podmínek pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro kupujícího povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;
   13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  12. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje. 
  13. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
  14. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
   1. právo na omezení zpracování;
  15. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.